کرج، درختی، نبش کوچه۴، ساختمان فرشتگان، ط۴، واحد۴۰۱ـ۴۰۲ (مشاهده کروکی)

پزشکان

دکتر محمداسلامیان کوپایی جراح متخصص فک و صورت

روزهای دوشنبه ۱۰-۱۲

دکتر مصطفی هواسی

روزهای دوشنبه ۱۷-۲۰
چهارشنبه ۱۷-۲۰

دکتر بتول (شهره) یزدانی

روزهای شنبه ۱۴-۲۰
یکشنبه۱۴-۲۰
سه شنبه ۱۴-۲۰

دکتر مرجان نصیری نسب

شنبه ۱۰-۱۴
دوشنبه ۱۰-۱۷
چهارشنبه ۱۰-۱۷
پنجشنبه ۱۴-۲۰

دکتر زینب خسروی

یکشنبه ۱۰-۱۴
سه شنبه ۱۰-۱۴